Vraag en antwoord

Hier vindt u veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen. Staat uw vraag er niet tussen of is het antwoord niet toereikend? Bel of mail ons. Kijk op de pagina Contact hoe u ons kunt bereiken.

Keurmerk Basis GGZ

Wat vindt Stichting KiBG van de discussie over het aanleveren van ROM-gegevens?

Er verschijnen de laatste tijd diverse berichten in de media over het aanleveren van ROM-gegevens aan SBG. De discussie gaat over de wettelijke basis voor verwerking van ROM-gegevens en de privacy van persoonsgegevens, in het licht van nieuwe Europese regelgeving. Er is geen directe link tussen Keurmerkactiviteiten en activiteiten van SBG. Stichting KiBG neemt hier dan ook geen standpunt over in, maar volgt de discussie met belangstelling en is benieuwd naar de uitkomsten van het recentelijk ingestelde onderzoek. Voor meer informatie: zie www.sbggz.nl.

Vereisten tot het aanleveren van ROM-gegevens aan SBG maken geen onderdeel uit van de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2018. Als Keurmerk vinden we het wel belangrijk dat aanbieders ROM-metingen uitvoeren en dat u de uitkomsten gebruikt voor evaluatie en monitoring binnen uw eigen praktijk / instelling.

Hoe worden de keurmerknormen vastgesteld?

De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars gezamenlijk. Jaarlijks worden de normen kritisch bekeken en doorontwikkeld – bijvoorbeeld in ronde tafel bijeenkomsten met experts, door de concept normen open te stellen voor feedback in een openbare consultatie en tijdens een jaarlijkse werkconferentie. Het proces staat beschreven in het Handboek per keurmerkjaar. Vanaf 2017 is ook een Verantwoordingsdocument opgesteld – de overwegingen en resultaten van het consultatietraject staan hierin beknopt omschreven. U vindt het handboek en het verantwoordingsdocument per keurmerkjaar bij Keurmerk Basis GGZ > Downloads.

Wat is het verschil tussen het Keurmerk Basis GGZ en het Kwaliteitsstatuut?

Aanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Het kwaliteitsstatuut behoort tot de zaken die op orde moeten zijn om wettelijk gezien als GBGGZ aanbieder te mogen werken – de basis. Een keurmerkdrager legt de lat hoger, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. In het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2018 staat, vanaf pagina 8, op detailniveau omschreven waarin het keurmerk zich onderscheidt van het kwaliteitsstatuut.

Het Keurmerk Basis GGZ is een vrijwillige extra inspanning die via kwaliteitsinkoop van drie grote zorgverzekeraars wordt beloond. Het kwaliteitsstatuut wordt getoetst op volledigheid (zijn alle velden ingevuld), het keurmerk toetst op inhoud. Door het beeldmerk geeft het Keurmerk – naast GBGGZ-aanbieders, verwijzers en zorgverzekeraars – ook cliënten snel inzicht over kwaliteit van de GBGGZ-aanbieder.

 

Ik ben in behandeling bij een aanbieder met het Keurmerk Basis GGZ. Wat betekent dat voor mij?

Het keurmerk is een kenmerk voor de kwaliteit van de zorg. Met het keurmerk laat deze organisatie zien dat ze zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden. Bij aanbieders met het Keurmerk Basis GGZ  kunt u rekenen op het volgende:

  • uw vragen en mening staan centraal
  • er is een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, zoals uw huisarts
  • de behandeling wordt ondersteund met eHealth
  • er is veel aandacht voor het verbeteren  van de kwaliteit van de zorg

Meer informatie vindt u in de Flyer – Informatie over het Keurmerk Basis GGZ voor cliënten (2018).

Mijn praktijk/instelling biedt alleen Gespecialiseerde GGZ; kan ik het Keurmerk Basis GGZ aanvragen?

Het Keurmerk Basis GGZ richt zich op de Generalistische Basis GGZ. Aanbieders die uitsluitend Gespecialiseerde GGZ leveren komen hier dus niet voor in aanmerking. Aanbieders die zowel GBGGZ als SGGZ leveren kunnen het Keurmerk Basis GGZ wel aanvragen/dragen voor hun dienstverlening in de GBGGZ.

Wat kost het Keurmerk Basis GGZ?

De meeste actuele informatie over de kosten vindt u op de pagina over het Keurmerk Basis GGZ > Aanvragen en kosten.

Welk zorgaanbieders dragen het Keurmerk Basis GGZ?

Alle keurmerkdragers worden opgenomen in het openbare keurmerkregister. U kunt hier de zorgaanbieder zoeken op naam.

Is Stichting Kwaliteit in Basis GGZ onafhankelijk?

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ verbindt belanghebbende partijen en bestaande initiatieven, houdt overzicht en biedt structuur. We vormen een centraal, landelijk platform voor het gesprek over kwaliteit van mentale zorg. We faciliteren en stimuleren partijen zodat inzicht ook daadwerkelijk een prikkel vormt tot het continu verbeteren van de zorg voor de cliënt. De inhoudelijke richting wordt door de relevante partijen uit het veld gezamenlijk bepaald.

Het bestuur van Stichting KiBG bestaat op dit moment uit GGZ-instellingen en zorgverzekeraars (zie Organisatie). De posities voor vertegenwoordiging vanuit cliënten en huisartsen zijn momenteel vacant, waarmee beoogd wordt het bestuur een meer representatieve afspiegeling van het veld te laten zijn.

 

 

Wat gebeurt er als mijn praktijk/instelling niet (meer) aan de normen voldoet?

Organisaties / praktijken die het keurmerk hebben aangevraagd starten het jaar als keurmerkdrager (tenzij het keurmerk eerder is ingetrokken). Aan het begin van het keurmerkjaar moeten zij zich kwalificeren: door middel van een zelfevaluatie moeten ze laten zien invulling te geven aan de normen van dat jaar. In 2016 kan dit tot 1 juli, in 2017 tot 1 april.

Zorgaanbieders die zich kwalificeren blijven (of worden, indien het keurmerk eerder is ingetrokken) geregistreerd als keurmerkdrager. Zij ontvangen onder meer het keurmerkcertificaat.

Bij zorgaanbieders die zich niet kwalificeren wordt het keurmerk voor dat jaar ingetrokken (of niet weer toegekend). Zij kunnen het keurmerk wel weer aanvragen voor een volgend jaar. Laten zij vervolgens tijdig middels de zelfevaluatie zien aan de dan geldende normen te voldoen, dan krijgen ze het keurmerk na de zelfevaluatieperiode weer toegekend.

Wat moet mijn praktijk/instelling doen voor het Keurmerk Basis GGZ?

Als u het Keurmerk Basis GGZ draagt, moet u / uw organisatie voldoen aan de normen van dit keurmerk. Deze normen zijn tot stand gekomen in een dialoog tussen zorgaanbieders, experts en verzekeraars. Jaarlijks worden de normen aangescherpt. De normen voor het lopende en het komende jaar vindt u op de pagina over het Keurmerk Basis GGZ.

Wie kan het Keurmerk Basis GGZ aanvragen?

Alle zorgaanbieders die Generalistische Basis GGZ leveren komen voor het Keurmerk Basis GGZ in aanmerking. Zowel instellingen als vrijgevestigde zorgaanbieders kunnen het keurmerk aanvragen.

Hoe krijg ik het Keurmerk Basis GGZ?

Zorgaanbieders kunnen het Keurmerk Basis GGZ van juni t/m oktober aanvragen voor het komende jaar met een digitaal aanvraagformulier. Voor meer informatie en de link naar het formulier, ga naar: Aanvragen en kosten.

Heeft u het keurmerk aangevraagd en is het keurmerk niet eerder ingetrokken? Dan start u het het jaar als keurmerkdrager. Aan het begin van het keurmerkjaar moet u door middel van een zelfevaluatie laten zien dat u invulling geeft aan de normen van dat jaar.