Normen en kwalificatieciteria

Het Keurmerk Basis GGZ omvat normen verdeeld over thema’s. De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars gezamenlijk. Per norm staat concreet omschreven wat geborgd is en hoe de keurmerkdrager dit aantoont: de kwalificatiecriteria. Scroll direct naar:

Normen en criteria 2018

Het Keurmerk Basis GGZ 2018 omvat 9 normen verdeeld over drie thema’s – deze staan hieronder. Een toelichting op de normen vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf). Hierin staat ook een exacte omschrijving van de kwalificatiecriteria: de concrete manier waarop de keurmerkdrager moet aantonen invulling te geven aan de normen.

Een beknopte weergave van de overwegingen tijdens de doorontwikkeling van het keurmerk leest u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf). De titels van de normen zijn later nog aangepast, om deze beter weer te laten geven wat de normen vereisen.

Thema Cliëntgericht handelen

Bekijk bijpassende informatie, tips en handvaten t.b.v. de Kwalificatie 2018 op de pagina Thema Cliëntgericht handelen (2018) >>

 • Norm 1. De GBGGZ-aanbieder baseert zijn behandelingen op gezamenlijke besluitvorming van de cliënt en de behandelaar, borgt hiertoe een aantal elementen in het behandelplan én geeft inzicht in de schaalscore Samen Beslissen van de CQ-index.
 • Norm 2. De GBGGZ-aanbieder toont aan welke richtlijnen, zorgstandaarden, kwaliteitsstandaarden en –modulen zijn geïmplementeerd het afgelopen jaar en hoe dit is gebeurd.
 • Norm 3. De GBGGZ-aanbieder licht toe hoe invulling wordt gegeven aan terugvalpreventie en hoe deze informatie beschikbaar blijft voor de cliënt.
 • Norm 4. De GBGGZ-aanbieder die zorg levert aan cliënten met chronische problematiek, richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van het functioneren van de cliënt; de GBGGZ-aanbieder toont middels een procesbeschrijving, een behandelplan of soortgelijke documentatie aan dat hiertoe een aantal elementen geborgd is in de behandeling.
  Deze norm geldt alleen voor GBGGZ-aanbieders die in 2018 zorg bieden binnen het echelon GBGGZ Chronisch

Thema Samenwerken

Bekijk bijpassende informatie, tips en handvaten t.b.v. de Kwalificatie 2018 op de pagina Thema Samenwerken (2018) >>

 • Norm 5. De GBGGZ-aanbieder is transparant, bereikbaar en beschikbaar voor de cliënt en vermeldt op de eigen website (minimaal) een aantal specifieke punten.
 • Norm 6. De GBGGZ-aanbieder brengt het netwerk van de cliënt in kaart en licht toe wanneer en hoe dit netwerk in de behandeling wordt betrokken.

Thema Innoveren en continu verbeteren

Bekijk bijpassende informatie, tips en handvaten t.b.v. de Kwalificatie 2018 op de pagina Thema Innoveren en continu verbeteren (2018) >>

 • Norm 7. De GBGGZ-aanbieder toont aan in de regel blended te behandelen, geeft inzicht in het percentage behandelingen dat blended is uitgevoerd en omschrijft een positieve ervaring met blended behandelen.
 • Norm 8. De GBGGZ-aanbieder toont aan structureel bezig te zijn met het verbeteren van de eigen dienstverlening door cliëntervaringen en behandeleffecten te monitoren en op basis hiervan verbeteracties uit te voeren.
 • Norm 9. De GBGGZ-aanbieder toont aan een actieve bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.
– naar boven –

Normen en criteria 2017

Het Keurmerk Basis GGZ 2017 omvat 9 normen verdeeld over drie thema’s – deze staan hieronder. Een toelichting op de normen vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2017 (pdf). Hierin staat ook een exacte omschrijving van de kwalificatiecriteria: de concrete manier waarop de keurmerkdrager moet aantonen invulling te geven aan de normen. Het handboek geeft daarnaast een toelichting op de wijze waarop de normen tot stand zijn gekomen.

Thema Cliëntgericht behandelen

 • Norm 1. De behandeling van de cliënt berust op gezamenlijke besluitvorming van de cliënt en de behandelaar
 • Norm 2. De GBGGZ-aanbieder werkt systematisch en evidence based
 • Norm 3. De GBGGZ-aanbieder meet cliëntervaringen en is transparant over de uitkomsten
 • Norm 4. De GBGGZ-aanbieder biedt herstelgerichte zorg aan cliënten met chronische problematiek
  Deze norm geldt alleen voor GBGGZ-aanbieders die in 2017 zorg bieden binnen het echelon GBGGZ Chronisch

Thema Samenwerken in de keten

 • Norm 5. De GBGGZ-aanbieder is transparant over haar werkwijze
 • Norm 6. De GBGGZ-aanbieder is onderdeel van een professioneel netwerk

Thema Continu verbeteren en innoveren

 • Norm 7. De GBGGZ-aanbieder gebruikt inzichten om het zorgproces en de effecten van behandeling te monitoren, te evalueren en te verbeteren
 • Norm 8. De GBGGZ-aanbieder past in de regel eHealth toe
 • Norm 9. De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ
– naar boven –