Keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

terug naar Inzicht geven

Het Keurmerk Basis GGZ omvat normen verdeeld over thema's. De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars gezamenlijk. Per norm staat concreet omschreven wat geborgd is en hoe de keurmerkdrager dit aantoont: de kwalificatiecriteria.


Op zoek naar de normen en criteria 2019? Download het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)


Normen en criteria 2019

Het Keurmerk Basis GGZ 2019 omvat 7 normen verdeeld over drie thema's - deze staan hieronder. Een toelichting op de normen vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf). Hierin staat ook een exacte omschrijving van de kwalificatiecriteria: de concrete manier waarop de keurmerkdrager moet aantonen invulling te geven aan de normen. Ondersteunende informatie bij de normen en kwalificatiecriteria, zoals handvat-documenten en nuttige websites, vindt u op de pagina Thema’s – informatie en handvaten.

Een beknopte weergave van de overwegingen tijdens de doorontwikkeling van het keurmerk leest u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf).

Thema Cliëntgericht handelen
Bekijk de ondersteunende informatie bij dit thema »

 • Norm 1. De behandeling is kortdurend, gericht op de zelfredzaamheid van de cliënt en berust op een gestructureerde gezamenlijke besluitvorming.
 • Norm 2. De GBGGZ-aanbieder werkt generalistisch waarbij de cliënt en diens netwerk het uitgangspunt zijn.
 • Norm 3. Zorg aan cliënten met chronische problematiek is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van het functioneren van de cliënt.
  Norm 3 geldt alleen voor GBGGZ-aanbieders die in 2018 zorg bieden binnen het echelon GBGGZ Chronisch

Thema Transparantie
Bekijk de ondersteunende informatie bij dit thema »

 • Norm 4. De GBGGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt beschikbaar op de eigen website (informatie over het zorgproces en uitkomstmaten).
 • Norm 5. De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan transparantie over uitkomsten van zorg.

Thema Innovatie & Continu verbeteren
Bekijk de ondersteunende informatie bij dit thema »

 • Norm 6. De GBGGZ-aanbieder is innovatief en verbetert zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Norm 7. De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

Meer informatie over de normen en criteria 2019 vindt u in het het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)


Aanmelding en kwalificatie 2019

Van 1 juni t/m 31 oktober 2018 konden GBGGZ-aanbieders het Keurmerk 2019 aanvragen. Dragers van het Keurmerk Basis GGZ 2018 ontvingen eind mei 2018 een overeenkomst ter ondertekening. GBGGZ-aanbieders die de getekende overeenkomst retourneerden, werden per 1 januari 2019 als keurmerkdrager opgenomen in het Keurmerkregister. Zij moesten in de kwalificatieperiode aantonen aan alle normen invulling te geven middels een zelfevaluatie - een digitale vragenlijst met vragen over de kwalificatiecriteria.

Het kwalificatieproces verliepp in 2019 in twee rondes. De eerste zelfevaluatie moest uiterlijk 31 januari 2019 zijn ingediend. Na de beoordeling was er - indien nodig - tot 1 april 2019 de gelegenheid om actie te ondernemen en, éénmalig, een aangepaste zelfevaluatie in te dienen. Het Kwalificatieproces Keurmerk Basis GGZ 2019 is hieronder schematisch weergegeven.

 

Het Keurmerk Basis GGZ 2020 omvat 6 normen. Per norm is een cliëntbelofte verwoord: wat betekent deze norm voor de cliënt? De kwalificatiecriteria beschrijven hoe de Keurmerkdrager moet aantonen dat hij invulling geeft aan de norm.


Op zoek naar de normen en criteria 2020? Bekijk het Keurmerk Basis GGZ 2020 - normen en criteria (pdf)


Normen en criteria 2020

U vindt alle cliëntbeloften, normen en kwalificatiecriteria van het Keurmerk Basis GGZ 2020 in het document: Keurmerk Basis GGZ 2020 - normen en criteria. De 6 normen van het Keurmerk in 2020 zijn:

 • Norm 1. Samen beslissen
  De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt op het juiste moment zorg die berust op gezamenlijke besluitvorming.
 • Norm 2. Generalistisch handelen
  De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt een generalistische behandeling die gericht is op herstel, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt.
 • Norm 3. Transparant zijn
  De GBGGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.
 • Norm 4. Continu leren & verbeteren
  De GBGGZ-aanbieder verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Norm 5. Innoveren
  De GBGGZ-aanbieder is innovatief.
 • Norm 6. Kennis delen
  De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

Een beknopte weergave van de overwegingen tijdens de doorontwikkeling van het keurmerk leest u in het document: Keurmerk Basis GGZ 2020 - overwegingen en wijzigingen (pdf).

Aanmelding en kwalificatie 2020

Vanaf 1 juni 2019 kunnen GBGGZ-aanbieders het Keurmerk 2020 aanvragen. Dragers van het Keurmerk Basis GGZ 2019 ontvangen eind mei een overeenkomst ter ondertekening. Meer informatie over het proces waarmee aanbieders vervolgens moeten aantonen aan alle normen invulling te geven (kwalificatie) wordt vóór 1 juni 2019 gepubliceerd op deze site.

Toetsingskader

In de afgelopen jaren is gebleken dat, ook al werd de norm als duidelijk ervaren, het niet altijd duidelijk was hoe aanbieders konden aantonen aan het gestelde niveau te voldoen: waar ligt de lat van de kwalificatiecriteria? Parallel aan de implementatie van de cliëntbelofte in het Keurmerk is er voor gekozen een toetsingskader op te stellen dat meer inzicht geeft over wanneer aan een kwalificatiecriterium wordt voldaan. Ook het toetsingskader wordt uiterlijk 1 juni 2019 gepubliceerd.

 

De aanvraagperiode voor het Keurmerk Basis GGZ 2019 is inmiddels gesloten. De aanvraagmogelijkheid voor het Keurmerk Basis GGZ 2020 opent per 1 juni 2019.

Aanvragen

Aanbieders van Generalistische Basis GGZ aan volwassenen kunnen van 1 juni t/m 31 oktober het Keurmerk Basis GGZ voor het komende jaar aanvragen. Op het digitale aanvraagformulier vult u de benodigde gegevens in. Na het verzenden van het formulier krijgt u direct een overeenkomst toegestuurd, die u digitaal kunt ondertekenen.

Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De afdracht is bepaald op:

2020 - informatie volgt
2019 
- 1,2% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis)
2018
- 1,4% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, VGZ, Zilveren Kruis)

Voor ‘gerealiseerde omzet GBGGZ’ volgen wij de definitie van de NZa: ‘de prestaties Basis GGZ die in kalenderjaar t worden geopend en uiterlijk 1 juli jaar t+2 zijn gehonoreerd inclusief de correcties volgend uit de materiële controles tot 1 juli jaar t+2’.

Toelichting - De vergoeding voor het Keurmerk in 2019 wordt gebaseerd op omzetcijfers uit 2016, die voor 2018 op cijfers uit 2015. Deze omzetcijfers staan vast. Daarmee voorkomen we dat later opnieuw (definitieve) cijfers moeten worden aangeleverd voor nacalculaties. Partijen zonder omzet in 2016 of 2015 betalen de minimale vergoeding van €75,=. Met partijen die in 2016 of 2015 een aanmerkelijk hogere omzet hadden dan voorzien in 2019 of 2018 kunnen individuele afspraken worden gemaakt.


2017 - 1,7% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, VGZ, Zilveren Kruis)
2016 - 1,85% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 (bij CZ en Zilveren Kruis)
2015 - 2,00% van de gerealiseerde omzet GBGGZ (bij Zilveren Kruis)

Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ aanvragen starten het jaar als keurmerkdrager (tenzij het keurmerk eerder is ingetrokken). Aan het begin van het keurmerkjaar moet elke keurmerkdrager zich kwalificeren: door middel van een zelfevaluatie moet deze laten zien invulling te geven aan alle normen van dat jaar.

Kijk voor specifieke informatie over het proces per keurmerkjaar op de betreffende tabbladen.

Zelfevaluatie - aantonen invulling te geven aan de normen

De zelfevaluatie is een digitale vragenlijst, die vragen stelt over de geldende normen en kwalificatiecriteria. Deze staan omschreven in het Handboek Keurmerk Basis GGZ. U kunt het handboek van elk keurmerkjaar vinden op het tabblad Downloads.

Zorgaanbieders die zich kwalificeren blijven geregistreerd als keurmerkdrager. Zij ontvangen onder meer het keurmerkcertificaat. Kwalificeert een zorgaanbieder zich niet tijdig, dan word het keurmerk ingetrokken. Het keurmerk kan wel opnieuw aangevraagd worden voor een volgend jaar. Dan geldt dat het keurmerk pas weer wordt toegekend, als de zorgaanbieder tijdig laat zien aan de dan geldende normen invulling te geven.

Toetsing

Stichting KiBG beoordeelt de zelfevaluaties. Is de toelichting bij de eerste zelfevaluatie nog niet op voor alle kwalificatiecriteria toereikend? Dan ontvangt de keurmerkdrager een keurmerkrapportage met verbeterpunten. Hier moet tijdens het tweede deel van de kwalificatieperiode actie op worden ondernomen - de keurmerkdrager kan binnen deze periode éénmalig een aangepaste zelfevaluatie indienen. Stichting KiBG voert gesprekken op basis van de zelfevaluatie met een steekproef van keurmerkdragers die zich hebben gekwalificeerd.

Kijk voor specifieke informatie over het proces per keurmerkjaar op de betreffende tabbladen.