Keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

terug naar Inzicht geven

Het Keurmerk Basis GGZ omvat normen verdeeld over thema's. De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars gezamenlijk. Per norm staat concreet omschreven wat geborgd is en hoe de keurmerkdrager dit aantoont: de kwalificatiecriteria.

Normen en criteria 2018

Het Keurmerk Basis GGZ 2018 omvat 9 normen verdeeld over drie thema's - deze staan hieronder. Een toelichting op de normen vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf). Hierin staat ook een exacte omschrijving van de kwalificatiecriteria: de concrete manier waarop de keurmerkdrager moet aantonen invulling te geven aan de normen.

Een beknopte weergave van de overwegingen tijdens de doorontwikkeling van het keurmerk leest u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf). De titels van de normen zijn later nog aangepast, om deze beter weer te laten geven wat de normen vereisen.

Thema Cliëntgericht handelen

Bekijk bijpassende informatie, tips en handvaten op de pagina Thema Cliëntgericht handelen (2018) >>

 • Norm 1. De GBGGZ-aanbieder baseert zijn behandelingen op gezamenlijke besluitvorming van de cliënt en de behandelaar, borgt hiertoe een aantal elementen in het behandelplan én geeft inzicht in de schaalscore Samen Beslissen van de CQ-index.
 • Norm 2. De GBGGZ-aanbieder toont aan welke richtlijnen, zorgstandaarden, kwaliteitsstandaarden en –modulen zijn geïmplementeerd het afgelopen jaar en hoe dit is gebeurd.
 • Norm 3. De GBGGZ-aanbieder licht toe hoe invulling wordt gegeven aan terugvalpreventie en hoe deze informatie beschikbaar blijft voor de cliënt.
 • Norm 4. De GBGGZ-aanbieder die zorg levert aan cliënten met chronische problematiek, richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van het functioneren van de cliënt; de GBGGZ-aanbieder toont middels een procesbeschrijving, een behandelplan of soortgelijke documentatie aan dat hiertoe een aantal elementen geborgd is in de behandeling.
  Norm 4 geldt alleen voor GBGGZ-aanbieders die in 2018 zorg bieden binnen het echelon GBGGZ Chronisch

Thema Samenwerken

Bekijk bijpassende informatie, tips en handvaten op de pagina Thema Samenwerken (2018) >>

 • Norm 5. De GBGGZ-aanbieder is transparant, bereikbaar en beschikbaar voor de cliënt en vermeldt op de eigen website (minimaal) een aantal specifieke punten.
 • Norm 6. De GBGGZ-aanbieder brengt het netwerk van de cliënt in kaart en licht toe wanneer en hoe dit netwerk in de behandeling wordt betrokken.

Thema Innoveren en continu verbeteren

Bekijk bijpassende informatie, tips en handvaten op de pagina Thema Innoveren en continu verbeteren (2018) >>

 • Norm 7. De GBGGZ-aanbieder toont aan in de regel blended te behandelen, geeft inzicht in het percentage behandelingen dat blended is uitgevoerd en omschrijft een positieve ervaring met blended behandelen.
 • Norm 8. De GBGGZ-aanbieder toont aan structureel bezig te zijn met het verbeteren van de eigen dienstverlening door cliëntervaringen en behandeleffecten te monitoren en op basis hiervan verbeteracties uit te voeren.
 • Norm 9. De GBGGZ-aanbieder toont aan een actieve bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

Kwalificatieperiode Keurmerk Basis GGZ 2018: 14-12-2017 t/m 31-3-2018

Kwalificatie 2018 - 5 stappen

Heeft u een overeenkomst voor het Keurmerk Basis GGZ 2018? Dan is, of blijft, uw praktijk / instelling vanaf 1 januari 2018 geregistreerd als Keurmerkdrager. Vóór 1 april 2018 moet u zich kwalificeren: u toont aan dat uw organisatie werkt volgens de normen 2018. In vijf stappen maakt u zich (h)erkenbaar als keurmerkdrager voor heel 2018. Bekijk de stappen in het document: Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018 - 5 stappen (pdf)

Checklist normen en criteria 2018

Het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 beschrijft per norm de kwalificatiecriteria. Check alvast of u aan alle criteria invulling kunt geven met de Checklist Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf). Kunt u alle elementen afvinken? Dan bent u goed voorbereid!

Vrijstellingen Kwalificatieproces 2018

Waar het Keurmerk en een ander initiatief overlappen, erkennen we de inspanningen die aanbieders reeds geleverd hebben. We vereenvoudigen de kwalificatie met vrijstellingen: aanbieders die deelnamen aan een ander kwaliteitsinitiatief hoeven van een aantal normen / kwalificatiecriteria niet (opnieuw) aan te tonen dat en hoe zij hier invulling aan geven.

In de kwalificatie voor het Keurmerk Basis GGZ 2018 gelden (gedeeltelijke) vrijstellingen voor aanbieders met een...:

Ook dragers van het Keurmerk Basis GGZ 2017 hoeven zich over enkele normen / kwalificatiecriteria niet opnieuw te verantwoorden. Welke (gedeeltelijke) vrijstellingen gelden leest u in het document: Vrijstellingen Kwalificatie 2018 (pdf, pag. 1). Ter verduidelijking is in onderstaand schema weergegeven met welke certificaten u wel en niet in aanmerking komt voor vrijstellingen. Staat uw certificaat hier niet tussen? Neem contact op via 085 - 4885 462 of keurmerk.basisggz@kibg.nl als u wilt weten of u in aanmerking komt voor vrijstellingen.

(klik om te vergroten)

Elk jaar worden de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ aangescherpt. Dat doet Stichting KiBG samen met zorgverleners, experts en verzekeraars in een openbare consultatie.

Het consultatietraject voor het Keurmerk Basis GGZ 2019 is inmiddels afgerond. Meer dan 60 professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens ronde tafel bijeenkomsten, de werkconferentie en de schriftelijke consultatie hun kennis en kunde gedeeld. De normen en criteria van het Keurmerk 2019 staan beschreven in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019. In het verantwoordingsdocument staat een toelichting op het consultatieproces en de overwegingen.

Download nu:

Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)

- Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)

Aanmelding en kwalificatie

In 2018 wordt het proces van aanmelding en kwalificatie verder geoptimaliseerd. Vanaf 1 juni 2018 kunnen GBGGZ-aanbieders het Keurmerk 2019 aanvragen – alle benodigde informatie wordt voor die tijd gepubliceerd.

De mogelijkheid om het Keurmerk Basis GGZ 2018 aan te vragen is per 1 november 2017 gesloten. De aanvraag voor het Keurmerk Basis GGZ 2019 opent op 1 juni 2018. Vragen over uw aanvraag of andere zaken? Bel 085 – 4885 462 of mail naar info@kibg.nl.

Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De afdracht is bepaald op:

2019 - 1,2% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis)
2018
- 1,4% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, VGZ, Zilveren Kruis)

Toelichting - De vergoeding voor het Keurmerk in 2019 wordt gebaseerd op omzetcijfers uit 2016, die voor 2018 op cijfers uit 2015. Deze omzetcijfers staan vast. Daarmee voorkomen we dat later opnieuw (definitieve) cijfers moeten worden aangeleverd voor nacalculaties. Partijen zonder omzet in 2016 of 2015 betalen de minimale vergoeding van €75,=. Met partijen die in 2016 of 2015 een aanmerkelijk hogere omzet hadden dan voorzien in 2019 of 2018 kunnen individuele afspraken worden gemaakt.


2017 - 1,7% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, VGZ, Zilveren Kruis)
2016 - 1,85% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 (bij CZ en Zilveren Kruis)
2015 - 2,00% van de gerealiseerde omzet GBGGZ (bij Zilveren Kruis)

Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ aanvragen starten het jaar als keurmerkdrager (tenzij het keurmerk eerder is ingetrokken). Aan het begin van het keurmerkjaar moet elke keurmerkdrager zich kwalificeren: door middel van een zelfevaluatie moet deze laten zien invulling te geven aan alle normen van dat jaar. Kijk voor alle informatie over het proces van het Keurmerk Basis GGZ 2018 op het tabblad Kwalificatie 2018.

Zelfevaluatie - aantonen invulling te geven aan de normen

De zelfevaluatie is een digitale vragenlijst, die vragen stelt over de geldende normen en kwalificatiecriteria. Deze staan omschreven in het Handboek Keurmerk Basis GGZ. U kunt het handboek van elk keurmerkjaar vinden op het tabblad Downloads.

Zorgaanbieders die zich kwalificeren blijven geregistreerd als keurmerkdrager. Zij ontvangen onder meer het keurmerkcertificaat. Kwalificeert een zorgaanbieder zich niet tijdig, dan word het keurmerk ingetrokken. Het keurmerk kan wel opnieuw aangevraagd worden voor een volgend jaar. Dan geldt dat het keurmerk pas weer wordt toegekend, als de zorgaanbieder tijdig laat zien aan de dan geldende normen invulling te geven.

Toetsing

Stichting KiBG beoordeelt de zelfevaluaties. Is de toelichting bij de eerste zelfevaluatie nog niet op voor alle kwalificatiecriteria toereikend? Dan ontvangt de keurmerkdrager een keurmerkrapportage met verbeterpunten. Hier moet nog tijdens de kwalificatieperiode actie op worden ondernomen. De keurmerkdrager kan binnen de kwalificatieperiode éénmalig een aangepaste zelfevaluatie indienen. Stichting KiBG voert gesprekken op basis van de zelfevaluatie met een steekproef van keurmerkdragers die zich hebben gekwalificeerd .