Keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

terug naar Inzicht geven

Het Keurmerk Basis GGZ omvat normen verdeeld over thema's. De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars gezamenlijk. Per norm staat concreet omschreven wat geborgd is en hoe de keurmerkdrager dit aantoont: de kwalificatiecriteria.


Op zoek naar de normen en criteria 2019? Download het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)


Normen en criteria 2019

Het Keurmerk Basis GGZ 2019 omvat 7 normen verdeeld over drie thema's - deze staan hieronder. Een toelichting op de normen vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf). Hierin staat ook een exacte omschrijving van de kwalificatiecriteria: de concrete manier waarop de keurmerkdrager moet aantonen invulling te geven aan de normen. Ondersteunende informatie bij de normen en kwalificatiecriteria, zoals handvat-documenten en nuttige websites, vindt u op de pagina Thema’s – informatie en handvaten.

Een beknopte weergave van de overwegingen tijdens de doorontwikkeling van het keurmerk leest u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf).

Thema Cliëntgericht handelen
Bekijk de ondersteunende informatie bij dit thema »

  • Norm 1. De behandeling is kortdurend, gericht op de zelfredzaamheid van de cliënt en berust op een gestructureerde gezamenlijke besluitvorming.
  • Norm 2. De GBGGZ-aanbieder werkt generalistisch waarbij de cliënt en diens netwerk het uitgangspunt zijn.
  • Norm 3. Zorg aan cliënten met chronische problematiek is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van het functioneren van de cliënt.
    Norm 3 geldt alleen voor GBGGZ-aanbieders die in 2018 zorg bieden binnen het echelon GBGGZ Chronisch

Thema Transparantie
Bekijk de ondersteunende informatie bij dit thema »

  • Norm 4. De GBGGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt beschikbaar op de eigen website (informatie over het zorgproces en uitkomstmaten).
  • Norm 5. De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan transparantie over uitkomsten van zorg.

Thema Innovatie & Continu verbeteren
Bekijk de ondersteunende informatie bij dit thema »

  • Norm 6. De GBGGZ-aanbieder is innovatief en verbetert zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.
  • Norm 7. De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

Meer informatie over de normen en criteria 2019 vindt u in het het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)


Aanmelding en kwalificatie 2019

Van 1 juni t/m 31 oktober 2018 kunnen GBGGZ-aanbieders het Keurmerk 2019 aanvragen. Dragers van het Keurmerk Basis GGZ 2018 ontvangen eind mei 2018 een overeenkomst ter ondertekening. GBGGZ-aanbieders die de getekende overeenkomst hebben geretourneerd, worden per 1 januari 2019 als keurmerkdrager opgenomen in het Keurmerkregister. Zij moeten in de kwalificatieperiode aantonen aan alle normen invulling te geven. Dit gebeurt met een zelfevaluatie - een digitale vragenlijst met vragen over de kwalificatiecriteria.

Het kwalificatieproces verloopt in 2019 in twee rondes. De eerste zelfevaluatie moet uiterlijk 31 januari 2019 zijn ingediend. Na de beoordeling is er - indien nodig - tot 1 april 2019 de gelegenheid om actie te ondernemen en, éénmalig, een aangepaste zelfevaluatie in te dienen. Het Kwalificatieproces Keurmerk Basis GGZ 2019 is hieronder schematisch weergegeven.

 

De kwalificatieperiode Keurmerk Basis GGZ 2018 is per 1 april 2018 afgerond.

Het Keurmerk Basis GGZ omvat normen verdeeld over thema's. De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars gezamenlijk. Per norm staat concreet omschreven wat geborgd is en hoe de keurmerkdrager dit aantoont: de kwalificatiecriteria.

Normen en criteria 2018

Het Keurmerk Basis GGZ 2018 omvat 9 normen - deze vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf). Hierin staat ook een exacte omschrijving van de kwalificatiecriteria: de concrete manier waarop de keurmerkdrager moet aantonen invulling te geven aan de normen. De normen zijn verdeeld over drie thema's: Cliëntgericht handelen, Samenwerken en Innoveren en continu verbeteren.

Kwalificatie 2018 - 5 stappen

Keurmerkdragers 2018 moesten zich vóór 1 april 2018 kwalificeren: u toont aan dat uw organisatie werkt volgens de normen 2018. In vijf stappen maakt u zich (h)erkenbaar als keurmerkdrager voor heel 2018. Bekijk de stappen in het document: Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018 - 5 stappen (pdf)

Checklist normen en criteria 2018

Het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 beschrijft per norm de kwalificatiecriteria. Met de Checklist Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf) checkt u of u aan alle elementen invulling geeft.

De aanvraagperiode voor het Keurmerk Basis GGZ 2019 is inmiddels gesloten. Wilt u toch nog in aanmerking komen voor het Keurmerk of heeft u andere vragen? We overleggen graag even persoonlijk met u. Neem contact op: 085 - 4885 462 of keurmerk.basisggz@kibg.nl.

Aanvragen

Aanbieders van Generalistische Basis GGZ aan volwassenen kunnen van 1 juni t/m 31 oktober 2018 het Keurmerk Basis GGZ 2019 aanvragen. Op het digitale aanvraagformulier vult u de benodigde gegevens in. Na het verzenden van het formulier krijgt u direct een overeenkomst toegestuurd, die u digitaal kunt ondertekenen.

Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De afdracht is bepaald op:

2019 - 1,2% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis)
2018
- 1,4% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, VGZ, Zilveren Kruis)

Voor ‘gerealiseerde omzet GBGGZ’ volgen wij de definitie van de NZa: ‘de prestaties Basis GGZ die in kalenderjaar t worden geopend en uiterlijk 1 juli jaar t+2 zijn gehonoreerd inclusief de correcties volgend uit de materiële controles tot 1 juli jaar t+2’.

Toelichting - De vergoeding voor het Keurmerk in 2019 wordt gebaseerd op omzetcijfers uit 2016, die voor 2018 op cijfers uit 2015. Deze omzetcijfers staan vast. Daarmee voorkomen we dat later opnieuw (definitieve) cijfers moeten worden aangeleverd voor nacalculaties. Partijen zonder omzet in 2016 of 2015 betalen de minimale vergoeding van €75,=. Met partijen die in 2016 of 2015 een aanmerkelijk hogere omzet hadden dan voorzien in 2019 of 2018 kunnen individuele afspraken worden gemaakt.


2017 - 1,7% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars - CZ, VGZ, Zilveren Kruis)
2016 - 1,85% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 (bij CZ en Zilveren Kruis)
2015 - 2,00% van de gerealiseerde omzet GBGGZ (bij Zilveren Kruis)

Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ aanvragen starten het jaar als keurmerkdrager (tenzij het keurmerk eerder is ingetrokken). Aan het begin van het keurmerkjaar moet elke keurmerkdrager zich kwalificeren: door middel van een zelfevaluatie moet deze laten zien invulling te geven aan alle normen van dat jaar.

Kijk voor specifieke informatie over het proces per keurmerkjaar op de tabbladen Keurmerk 2018 en Keurmerk 2019.

Zelfevaluatie - aantonen invulling te geven aan de normen

De zelfevaluatie is een digitale vragenlijst, die vragen stelt over de geldende normen en kwalificatiecriteria. Deze staan omschreven in het Handboek Keurmerk Basis GGZ. U kunt het handboek van elk keurmerkjaar vinden op het tabblad Downloads.

Zorgaanbieders die zich kwalificeren blijven geregistreerd als keurmerkdrager. Zij ontvangen onder meer het keurmerkcertificaat. Kwalificeert een zorgaanbieder zich niet tijdig, dan word het keurmerk ingetrokken. Het keurmerk kan wel opnieuw aangevraagd worden voor een volgend jaar. Dan geldt dat het keurmerk pas weer wordt toegekend, als de zorgaanbieder tijdig laat zien aan de dan geldende normen invulling te geven.

Toetsing

Stichting KiBG beoordeelt de zelfevaluaties. Is de toelichting bij de eerste zelfevaluatie nog niet op voor alle kwalificatiecriteria toereikend? Dan ontvangt de keurmerkdrager een keurmerkrapportage met verbeterpunten. Hier moet tijdens het tweede deel van de kwalificatieperiode actie op worden ondernomen - de keurmerkdrager kan binnen deze periode éénmalig een aangepaste zelfevaluatie indienen. Stichting KiBG voert gesprekken op basis van de zelfevaluatie met een steekproef van keurmerkdragers die zich hebben gekwalificeerd.

Kijk voor specifieke informatie over het proces per keurmerkjaar op de tabbladen Keurmerk 2018 en Keurmerk 2019.