Normen Keurmerk Basis GGZ 2017 vastgesteld

De normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting KiBG. Het keurmerk omvat in 2017 drie thema’s: Cliëntgericht behandelen, Samenwerken in de keten en Continu verbeteren en innoveren. De 9 normen en bijbehorende kwalificatiecriteria zijn tot stand gekomen na consultatie van zorgverleners, verzekeraars en andere experts.

Een overzicht van en toelichting op de normen per thema vindt u in het document Keurmerk Basis GGZ 2017 – Thema’s en normen (pdf). Hierin staan ook de specifieke kwalificatiecriteria per norm omschreven. De normen voor het komende jaar worden reeds vroegtijdig vastgesteld, met het oog op de gewenste verbinding met het inkoopbeleid van zorgverzekeraars – zorgverzekeraars zijn verplicht het inkoopbeleid voor het komende jaar uiterlijk op 1 april te publiceren.

De normen 2017 zijn vastgesteld na een consultatie van het veld

Tijdens een inspirerende werkconferentie, met ruim 100 deelnemers, gaven we een eerste invulling aan de normen voor 2017. Vervolgens werden de concept normen openbaar gepubliceerd waarbij iedereen een reactie kon geven op bijvoorbeeld aspecten als ambitieniveau en haalbaarheid. Hierop ontvingen we van 45 partijen een schriftelijke reactie. De concept normen en feedback zijn tot slot besproken in een expertgroep, die bestond uit zeven vakinhoudelijke experts.

Het document Keurmerk Basis GGZ 2017 – Verantwoording en wijzigingen geeft een beknopte weergave van de doorontwikkeling van het keurmerk en overwegingen tijdens het consultatietraject. Op basis van dit traject zijn de uiteindelijke thema’s, normen en kwalificatiecriteria van het Keurmerk Basis GGZ 2017 vastgesteld door het bestuur van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG).

De kosten voor het keurmerk in 2017 worden vóór 1 juni 2016 vastgesteld

Hierover wordt gecommuniceerd via deze website en de nieuwsbrief. Voor die tijd wordt ook het vernieuwde handboek gepubliceerd, met hierin onder meer nadere informatie over het kwalificatieproces in 2017. Vanaf 1 juni 2016 kunnen GBGGZ-aanbieders het Keurmerk Basis GGZ 2017 aanvragen via een digitaal aanvraagformulier.

Stichting KiBG beoogt de administratieve lasten voor de aanbieder te beperken en synergie te creëren

Meerdere partijen in Nederland werken op verschillende manieren aan de kwaliteit van zorg binnen de GBGGZ. Waar mogelijk leggen we hiermee de verbinding binnen het keurmerk en bouwen we hierop voort. Onder meer de ontwikkelingen omtrent het model Kwaliteitsstatuut GGZ worden nauwlettend gevolgd. Het ligt in de lijn der verwachting dat de aanbieder met het eigen Kwaliteitsstatuut kan aantonen invulling te geven aan een aantal van de kwalificatiecriteria binnen het Keurmerk Basis GGZ 2017. Verder zijn er verbindingen te leggen tussen het keurmerk en kwaliteitsinitiatieven van het NIP, Vicino NHN, PsyZorg coöperatie, Indigo, inEen, LVVP en HKZ. Op korte termijn wordt nader onderzocht of bij deelname aan één of meerdere van deze initiatieven ‘vrijstelling’ voor één of meerdere kwalificatiecriteria kan worden verleend.

Over het Keurmerk Basis GGZ
Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment in de eigen praktijk of instelling, in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en in de GGZ-keten. Dragers van het Keurmerk Basis GGZ 2017 behoren tot de voorlopers als het gaat om het concretiseren van cliëntgerichtheid in de behandeling, de implementatie van innovaties, samenwerking in de keten en transparantie over de werkwijze en ervaringen van cliënten. Bovendien wordt van keurmerkdragers een bovengemiddelde zelfkritische houding verwacht waarbij, middels het monitoren en evalueren van de zorg en organisatie, continu aan verbetering wordt gewerkt. En een keurmerkdrager kijkt breder dan de eigen praktijk of instelling: hij zet zich actief in voor de verdere ontwikkeling van de gehele GBGGZ.

Reacties zijn gesloten.