Aangescherpte criteria BOI medio september online

Medio september worden de Criteria Beslissingsondersteunende Instrumenten 2016 gepubliceerd. De basis hiervoor zijn de criteria zoals deze door Stichting mirro voor 2015 zijn opgesteld; deze worden aangescherpt op basis van gesprekken met verwijzers en leveranciers. De eerste periode waarin leveranciers hun instrument kunnen voordragen voor toetsing loopt van half september tot half november.

Om inzicht te bieden in de kwaliteit van beslissingsondersteunende instrumenten stelt Stichting KiBG criteria op. De criteria hebben betrekking op de toegevoegde waarde van het instrument, randvoorwaarden  en validiteit.

Totstandkoming (aangescherpte) criteria

In de periode juni tot en met augustus 2015 is Stichting Kwaliteit in Basis GGZ in gesprek gegaan met (vertegenwoordigers van) verwijzers en aanbieders van beslissingsondersteunende instrumenten. Hierin is gesproken over de toegevoegde waarde van beslissingsondersteunende instrumenten, de validiteit van instrumenten en de criteria voor beslissingsondersteunende instrumenten in 2016. Naar aanleiding van de gesprekken worden de criteria voor 2016 opgesteld. Medio september 2015 worden deze door het bestuur van Stichting KiBG vastgesteld en gepubliceerd op www.kibg.nl.

Toetsing: zelfevaluatie en toetsingscommissie

Leveranciers van beslissingsondersteunende instrumenten kunnen middels een zelfevaluatie hun instrument voordragen voor toetsing. Dit kan in een van de twee toetsingsperiodes: half september tot half november 2015 of maart t/m mei 2016.

De zelfevaluatie wordt getoetst door de  onafhankelijke toetsingscommissie. Voldoet een instrument aan de criteria, dan wordt het opgenomen in het register op de website van Stichting KiBG. Meer informatie over de zelfevaluatie en het proces van toetsing kunt u vanaf medio september, met de publicatie van de criteria, vinden op deze website.

Waarom stimuleert Stichting KiBG het gebruik van beslissingsondersteunende instrumenten?

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ heeft de verwachting dat beslissingsondersteunende instrumenten bijdragen aan de juiste zorg op het juiste moment. Door de inzet van deze instrumenten wordt op een gestructureerde wijze overwogen wat de juiste plaats is om de cliënt te behandelen. De gestructureerde manier van verwijzen biedt ook de mogelijkheid informatie te verzamelen waarmee behandelaren en verwijzers het verwijsproces kunnen optimaliseren. De informatie uit beslissingsondersteunende instrumenten is waardevol voor de verwijzing maar ook voor de behandeling in de huisartspraktijk of de GGZ.

Reacties zijn gesloten.