Kennisdocument POH-GGZ

In co-creatie met veldpartijen heeft Stichting KiBG een inventarisatie uitgevoerd rondom de definitie van kwaliteit van POH-GGZ – hoe is deze te definiëren en inzichtelijk te maken? Deze dialoog heeft geleid tot een beschrijving van kwaliteit van POH-GGZ. Dit kennisdocument delen we digitaal. Hoe dit verder een plek krijgt in de activiteiten van Stichting KiBG wordt nog overwogen.

Lees hieronder een beknopte toelichting op het kennisdocument. Via het tabblad ‘Download(s)’ kunt u het document in pdf-formaat downloaden.

In het verlenen van de juiste zorg op het juiste moment voor mensen met psychische klachten vervult de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) een steeds grotere rol. De POH-GGZ vervult een verbindende rol tussen huisartsenzorg en GGZ. De POH-GGZ heeft een centrale positie in het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten en neemt daarmee een belangrijke positie in bij de nieuwe benadering en concept van gezondheid: “Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”.

Kwaliteitsborging POH-GGZ
Het aantal POH-GGZ stijgt in Nederland. Het aantal uren dat een huisarts een POH-GGZ in de praktijk kan inzetten stijgt ook. Wat de kwaliteit van de POH-GGZ is, is echter nog niet duidelijk en hoe dit wordt vastgesteld en gemonitord evenmin. Signalen uit het veld wijzen erop dat de werkwijze en kwaliteit in elk geval nog niet uniform zijn. Er zijn meerdere partijen aan de slag om de rol en taakopdracht van de POH-GGZ duidelijk te maken.

Inzicht in de kwaliteit van POH-GGZ is een randvoorwaarde voor meer uniformiteit en kwaliteitsborging. Op basis van inzicht, kan de kwaliteit bespreekbaar worden gemaakt. Dit is een eerste stap om de rol van de POH-GGZ te verhelderen, wat de vroegtijdige signalering en behandeling van psychische klachten ten goede komt. Het draagt bij aan de juiste zorg op het juiste moment voor mensen met psychische klachten.

Kaders voor goede zorg van de POH-GGZ – vijf thema’s
De beschrijving van kwaliteit in dit kennisdocument bestaat uit vijf thema’s die landelijk als relevant zijn benoemd bij de formulering van kwaliteit van POH-GGZ. Het belang van de cliënt staat voorop bij de uitwerking. Per thema wordt beschreven wat het is, wat het belang van dit thema is in relatie tot goede zorg voor de cliënt door de POH-GGZ en wat het kader is van goede zorg binnen het thema (stand van zaken, elementen). Ter inspiratie eindigt elk thema met een best practice waarmee het thema de richting aangeeft om de kwaliteit van POH-GGZ te stimuleren.

 

Download hier het kennisdocument in pdf-formaat: