Normen en kwalificatieciteria

Het Keurmerk Basis GGZ omvat normen verdeeld over thema’s. De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars gezamenlijk. Per norm staat concreet omschreven wat geborgd is en hoe de keurmerkdrager dit aantoont: de kwalificatiecriteria. Scroll direct naar:

Normen en criteria 2017

Het Keurmerk Basis GGZ 2017 omvat 9 normen verdeeld over drie thema’s – deze staan hieronder. Klik op de norm om te zien wat deze norm borgt en hoe dit aangetoond wordt (kwalificatiecriteria). U vindt de normen en kwalificatiecriteria ook in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2017 (pdf). Hierin staat ook een toelichting op de wijze waarop de normen tot stand zijn gekomen.

Thema 1 – Cliëntgericht behandelen
Norm 1. De behandeling van de cliënt berust op gezamenlijke besluitvorming van de cliënt en de behandelaar

Wat is geborgd?

 • De cliënt formuleert samen met de behandelaar de hulpvraag. De cliënt formuleert samen met de behandelaar behandeldoelen, waarbij verwachtingen en behoeftes van de cliënt centraal staan. Hierbij formuleert de cliënt samen met de behandelaar wanneer de behandeldoelen zijn behaald.
 • De cliënt en de behandelaar nemen de keuzes en overwegingen in het behandelproces en/of voor een bepaalde behandeling samen door.
 • De cliënt en de behandelaar maken samen afspraken over de gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij duidelijk is welke inspanningen van beiden worden verwacht.
 • De cliënt en de behandelaar starten de uitvoering van het behandelplan pas als hierover overeenstemming is bereikt.

Kwalificatiecriteria bij norm 1
De GBGGZ-aanbieder overlegt een behandelplan en/of intakeverslag (leeg format) waarin de volgende elementen aan bod komen:

 • hulpvraag en aanleiding
 • behandeldoelen, inclusief omschrijving wanneer deze zijn behaald
 • behandelmethode
 • wederzijdse verwachtingen (inspanningen / verantwoordelijkheden)
 • aantekening van toestemming van de cliënt voor uitvoering van het behandelplan
Norm 2. De GBGGZ-aanbieder werkt systematisch en evidence based

Wat is geborgd?

 • Tijdens of (deels) voorafgaand aan de eerste behandelsessie worden de diagnose, behandeldoel, hulpvraag, aanleiding, achtergrond en huidige copingstrategie in kaart gebracht.
 • De behandeling is gebaseerd op evidence (of practice) based methoden. De behandelaar werkt volgens de relevante richtlijnen, zorgpaden, kwaliteitsstandaarden en –modulen.
 • Terugvalpreventie maakt onderdeel uit van de behandeling.

Kwalificatiecriteria bij norm 2
De GBGGZ-aanbieder overlegt een behandelplan en/of intakeverslag (leeg format; zie ook norm 1) waarin de volgende elementen aan bod komen:

 • classificatie, behandeldoel en hulpvraag
 • achtergrond, aanleiding en copingstrategie
 • argumentatie indien wordt afgeweken van richtlijnen, zorgpaden, kwaliteitsstandaarden en/of -modulen
 • mogelijkheden voor evaluatie en bijstelling van het behandelplan o terugvalpreventie/nazorg
Norm 3. De GBGGZ-aanbieder meet cliëntervaringen en is transparant over de uitkomsten

Wat is geborgd?

 • De GBGGZ-aanbieder heeft aandacht voor het meten van cliëntervaringen en maakt de uitkomsten van de cliëntervaringen transparant.
 • De GBGGZ-aanbieder werkt structureel aan inzicht in de ervaringen van cliënten over de geleverde zorg.

Kwalificatiecriteria bij norm 3
1. De GBGGZ-aanbieder monitort cliëntervaringen op minimaal één van de volgende manieren:

 • gebruik van de GGZ-thermometer
 • gebruik van de CQ-index
 • gebruik van ervaringen gedeeld op ZorgkaartNederland.nl
 • anders (ter beoordeling Stichting Kwaliteit in Basis GGZ)
én

2. De GBGGZ-aanbieder toont – eventueel door middel van een link – op zijn website de uitkomsten van cliëntervaringsmetingen.

Norm 4. De GBGGZ-aanbieder biedt herstelgerichte zorg aan cliënten met chronische problematiek
Norm 4 geldt alleen voor GBGGZ-aanbieder die in 2017 zorg bieden binnen het echelon GBGGZ Chronisch

Wat is geborgd?

 • Het doel van een behandeling (in de GBGGZ) is dat de cliënt, gegeven de chronische problematiek, een zo normaal mogelijk leven kan leiden. De behandeling is laagfrequent en gericht op verbetering van kwaliteit van leven (herstelondersteuning, verbetering veerkracht).
 • In het geval dat de behandeling specifiek gericht is op het stabiel houden van de cliënt wordt dit in het behandelplan onderbouwd en is hierbij aandacht voor terugvalpreventie.
 • De GBGGZ-aanbieder draagt zorg voor een crisiskaart voor de cliënt en beschikt zelf over een signaleringsplan.
 • De GBGGZ-aanbieder heeft zicht op en houdt contact met naastbetrokkenen en brengt hierbij afspraken en contacten in kaart.
 • De GBGGZ-aanbieder heeft zicht op en houdt contact met het professionele netwerk rondom de cliënt (waaronder de huisarts (POH-GGZ), de wijkteams, de Wmo en de SGGZ-aanbieder) en zorgt voor een warme overdracht.
 • De GBGGZ-aanbieder heeft duidelijke afspraken over (tijdelijke) op- en afschaling.
 • De GBGGZ-aanbieder hanteert duidelijke uitstroomcriteria (wanneer stopt de behandeling in de GBGGZ).

Kwalificatiecriteria bij norm 4
De GBGGZ-aanbieder overlegt een procesbeschrijving waaruit blijkt:

 • dat de behandeling van mensen met chronische problematiek is gericht op verbetering (bijvoorbeeld: gehanteerde methoden en richtlijnen)dat indien stabilisatie het doel van de behandeling is, dit wordt onderbouwd in het behandelplan
 • hoe wordt samengewerkt in het professionele netwerk rondom de cliënt
 • op welke wijze afspraken en contacten met naastbetrokkenen in kaart worden gebracht
 • dat er aandacht is voor (het actueel houden van) de crisiskaart voor de cliënt en het signaleringsplan over de cliënt
 • welke afspraken er zijn over (tijdelijke) op- en afschaling
 • wat de uitstroomcriteria zijn
Norm 4 geldt alleen voor GBGGZ-aanbieders die in 2017 zorg bieden binnen het echelon GBGGZ Chronisch
Thema 2 – Samenwerken in de keten
Norm 5. De GBGGZ-aanbieder is transparant over haar werkwijze

Wat is geborgd?
De GBGGZ-aanbieder biedt online, vrij toegankelijke informatie over minimaal de volgende punten:

 • welke werkwijze wordt gevolgd en welke interventies worden toegepast
 • binnen welke termijn na aanmelding de behandeling wordt gestart (wachttijd)
 • hoe een behandeltraject is opgebouwd
 • welke behandelmethoden worden aangeboden (inclusief beschikbare eHealth toepassing)
 • hoe samenwerking eruit ziet met partners lokaal en/of in de regio (zoals de huisarts, wijkteams en de Gespecialiseerde GGZ)
 • welke informatie wordt uitgewisseld met de verwijzer o hoe behandeleffecten en cliëntervaringen worden gemeten tijdens en na de behandeling

Kwalificatiecriteria bij norm 5
De GBGGZ-aanbieder verwijst naar de eigen website waarop minimaal bovenstaande punten (‘Wat is geborgd?’) op toegankelijke wijze staan vermeld.

Norm 6. De GBGGZ-aanbieder is onderdeel van een professioneel netwerk

Wat is geborgd?

 • De GBGGZ-aanbieder werkt samen met het professionele netwerk rondom de cliënt.
 • De GBGGZ-aanbieder heeft contact met de verwijzer over: de indicatiestelling / intake / keuze product (matched care), voorgeschreven medicatie en medicatiewijzigingen, relevante wijzigingen van behandelplan of -doelen (complicaties, nieuwe diagnoses, voortijdig staken), beëindiging van de behandeling

Kwalificatiecriteria bij norm 6
1. De GBGGZ-aanbieder toont aan samen te werken met het professionele netwerk rondom de cliënt door:

 • een overeenkomst (of soortgelijk) te overleggen van een samenwerkingsverband waarbij duidelijke (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt over taken, verantwoordelijkheden
  of
 • haar inbedding binnen een professioneel netwerk te beschrijven, waarbij omschreven is met wie wordt samengewerkt en wie, wat, wanneer, waarom doet (taken en verantwoordelijkheden)
én

2. De GBGGZ-aanbieder toont aan informatie uit te wisselen met de verwijzer door:

 • een overeenkomst (of soortgelijk) te overleggen van een samenwerkingsverband waarbij duidelijke (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt over informatie-uitwisseling (dit kan met dezelfde overeenkomst als bedoeld onder 1.)
  of
 • aan te tonen te werken met een geïntegreerd dossier met de verwijzer (Keten Informatie Systeem)
  of
 • een toelichting te geven op hoe de informatie-uitwisseling met de verwijzer plaatsvindt
Thema 3 – Continu verbeteren en innoveren
Norm 7. De GBGGZ-aanbieder gebruikt inzichten om het zorgproces en de effecten van behandeling te monitoren, te evalueren en te verbeteren

Wat is geborgd?

 • De GBGGZ-aanbieder voert (systematisch) de ROM voor-, tussen- en nametingen uit en gebruikt deze om de effecten van de behandeling te monitoren en evalueren.
 • De GBGGZ-aanbieder verzamelt relevante inzichten over de intake, het zorgproces en/of de organisatie.
 • De GBGGZ-aanbieder verwerkt relevante inzichten tot verbeterplannen en -acties.

Kwalificatiecriteria bij norm 7
1. De GBGGZ-aanbieder maakt aannemelijk dat in 2017 bij 60% of meer van de cliënten behandeld binnen de GBGGZ de ROM voor-, tussen- en nameting wordt uitgevoerd

én

2. De GBGGZ-aanbieder toont aan inzichten ter verbetering van de eigen dienstverlening te verzamelen en verwerken middels:

 • een verbeterplan
  of
 • een toelichting op recentelijk doorgevoerde en/of voorgenomen verbeteringen
Norm 8. De GBGGZ-aanbieder past in de regel eHealth toe

Wat is geborgd?

 • De GBGGZ-aanbieder heeft eHealth-toepassing(en) beschikbaar.
 • De GBGGZ-aanbieder maakt bij iedere behandeling een gedegen afweging of en welke eHealth-toepassing(en) tijdens de behandeling wordt(/worden) ingezet.

Kwalificatiecriteria bij norm 8
1. De GBGGZ-aanbieder heeft eHealth-toepassingen beschikbaar en geeft hiervan een overzicht

én

2. De GBGGZ-aanbieder overlegt een heldere beschrijving waaruit blijkt wanneer van de inzet van de beschikbare eHealth-toepassing kan worden afgeweken (overwegingen)

Norm 9. De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ

Wat is geborgd?

 • De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan de ontwikkeling van de gehele GBGGZ door betrokken te zijn bij (landelijke en/of regionale) initiatieven en/of bijeenkomsten.
 • De GBGGZ-aanbieder levert bij SBG van 60% of meer van de cliënten behandeld binnen de GBGGZ de ROM voor- en nameting aan.

Kwalificatiecriteria bij norm 9
1. De GBGGZ-aanbieder licht haar betrokkenheid bij de GBGGZ als werkveld toe, in de vorm van minimaal één van de volgende activiteiten:

 • ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden / richtlijnen / modulen
  of
 • deelnemen aan (een) commissie(s) binnen een beroepsvereniging
  of
 • actief participeren in (een of meerdere) regionale of landelijke bijeenkomst(en) gericht op de verdere ontwikkeling van de GBGGZ
  of
 • geven van scholing en/of supervisie
  of
 • delen van eigen werkwijze / ervaringen op regionaal of landelijk niveau
  of
 • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de GBGGZ en het verzorgen van publicaties hierover
  of
 • bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek binnen de GBGGZ
  of
 • verzorgen van een BIG-opleidingsplaats GZ-psycholoog
  of
 • anders (ter beoordeling Stichting Kwaliteit in Basis GGZ)
én

2. De GBGGZ-aanbieder maakt aannemelijk dat in 2017 van 60% of meer van de cliënten behandeld binnen de GBGGZ, de ROM voor- en nameting aangeleverd worden bij SBG

– naar boven –

Ontwikkeling Keurmerk Basis GGZ 2018

De normen van 2017 zijn doorontwikkeld tot het Keurmerk Basis GGZ 2018. Hiertoe zijn ronde tafel bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met experts. De ideeën en suggesties zijn verwerkt in een consultatiedocument. Tot medio januari 2017 konden alle veldpartijen hier feedback op geven (de openbare consultatie). Deze feedback werd verwerkt in normen en criteria die tijdens een werkconferentie op 26 januari 2017 een laatste keer werden getoetst. Een beknopte weergave van de doorontwikkeling van het keurmerk en overwegingen tijdens het consultatietraject vindt u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf).

De definitieve normen en kwalificatiecriteria van het Keurmerk Basis GGZ 2018 vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf).

– naar boven –